Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Hành trình tìm kiếm một chân lý….

Một cuộc tọa đàm hay…...về ảnh nghệ thuật

Không có nhận xét nào:

XỨ NẪU PHÚ YÊN

Về thăm Phú Yên nhiều lần, tôi cứ thắc mắc vì sao người ta hay gọi  xứ này là xứ “ Nẫu”. Và nhiều người ở Phú Yên cũng đã tự nhận” Tôi ...