Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Hành trình tìm kiếm một chân lý….

Một cuộc tọa đàm hay…...về ảnh nghệ thuật

Không có nhận xét nào:

Fan Ho - Nhiếp ảnh gia bậc thầy

FAN HO Sinh năm 1931 t ạ i Th ượ ng H ả i, Fan Ho s ớ m đ ượ c ti ế p xúc v ớ i máy ả nh t ừ năm 13 tu ổ i, đó là m ộ ...