Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

CÂU CHUYỆN XÂM PHẠM BẢN QUYỀN NHIẾP ẢNH…..


( Theo :https://www.facebook.com/tang.a.pau)

Stealing art is simply and purely bad. Everyone please don't hesitate to call Mr Nguyễn Lân Hùng Sơn a thief. Mr Nguyễn Lân Hùng Sơn apparently stole photos from many people to make a photographic encyclopedia of birds of Vietnam. Please disapprove the book and share the post.
Brief summary of anh Tang A Pau's note:
"The thousand page photographic encyclopedia of birds of Vietnam by the defunct Prof. Vo Quy and Mr Nguyễn Lân Hùng Sơn up to this date has used photo source without permission from more than 10 people, including world reknown bird specialist Jonathan Eames and me. (...)
I’ve gone to numerous nature reserves and NPs, met many international specialists and local birders but never heard the name of Mr Nguyễn Lân Hùng Sơn, has he ever set foot in the forest? Are his bird descriptions reliable, or does he only sit with Mr Google at home and do the typing work? Does his work merit to be an example to future generation?
Mr Nguyễn Lân Hùng Sơn has also proposed to establish a raptor leisure training club, which could further endanger the existence of the already rare birds of prey in the wild. Does he know the current status of wildlife of Vietnam, or did he simply choose to ignore it?
Not only Mr Nguyễn Lân Hùng Sơn's book steals photos from others, it also features a controversial award-winning photo of a bulbul feeding her chicks at the nest, a nest that was taken out to the open and glued on a branch for better setting.
I, on behalf of many of my colleagues, demand the book to be taken down and Mr Nguyễn Lân Hùng Sơn to give us a public apology for his action.
Nghệ thuật ăn cắp là đơn giản và hoàn toàn xấu. Mọi người xin đừng ngần ngại gọi cho ông Nguyễn Lan Hùng Sơn một tên trộm. Ông Nguyễn Lan Hùng Sơn chuyên ăn cắp ảnh từ nhiều người để tạo ra một bách khoa toàn thư về các loài chim ở Việt Nam. Vui lòng không tán thành cuốn sách và chia sẻ bài viết.

Tóm tắt ngắn gọn của anh tang một pau là lưu ý:
" hàng ngàn trang bách khoa toàn thư về các loài chim ở Việt Nam bởi defunct giáo sự. Vo quy và ông Nguyễn Lan Hùng Sơn lên để ngày này đã sử dụng ảnh nguồn mà không có sự cho phép từ hơn 10 người, bao gồm cả thế giới reknown chim chuyên jonathan eames và tôi. (...)
Tôi đã đi đến nhiều dự trữ tự nhiên và nps, gặp rất nhiều các chuyên gia quốc tế và địa phương birders nhưng chưa bao giờ nghe tên của Ông Nguyễn Lan Hùng Sơn, anh ấy có bao giờ đặt chân trong rừng? Chim đang mô tả đáng tin cậy, hay hắn chỉ ngồi với ông google ở nhà và làm công việc đánh máy? Công việc của mình có giá trị để trở thành một ví dụ cho thế hệ tương lai?

Ông Nguyễn Lan Hùng Sơn cũng đã đề xuất thành lập một câu lạc bộ giải trí luyện raptor, mà có thể gây nguy hiểm sự tồn tại của nó đã hiếm chim săn mồi trong rừng. Anh ấy có biết tình trạng hiện tại của động vật hoang dã của Việt Nam, hoặc chỉ đơn giản là anh ta đã chọn cách bỏ qua nó?

Không chỉ ông Nguyễn Lan Hùng Sơn là cuốn sách ăn cắp ảnh của người khác, nó cũng tính năng một gây tranh cãi đã giành giải thưởng ảnh của một cô gái cành cạch ăn ở tổ, một tổ mà đã được lấy ra để nó mở ra và dán trên một nhánh cho tốt hơn .

Tôi, thay mặt rất nhiều đồng nghiệp của tôi, yêu cầu những cuốn sách để được đưa xuống và ông Nguyễn Lan Hùng Sơn để cho chúng ta một lời xin lỗi công khai cho hành động của mình.
Không có nhận xét nào:

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...