Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Giấc Mơ Cánh Cò - Một bài hát về quê hương


Không có nhận xét nào:

Fan Ho - Nhiếp ảnh gia bậc thầy

FAN HO Sinh năm 1931 t ạ i Th ượ ng H ả i, Fan Ho s ớ m đ ượ c ti ế p xúc v ớ i máy ả nh t ừ năm 13 tu ổ i, đó là m ộ ...